Inovační a průmyslové inženýrství

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu, který není přísně vymezen jako „konstrukční“ či „technologický“, je připravit absolventy pro odborné činnosti realizované v rámci celého inovačního, resp. životního cyklu (nejen strojírenského) výrobku tj. při řízení inovačního procesu, při tvorbě inovačního záměru, při systematickém a kreativním generování konceptu inovovaného výrobku, při vývoji, konstrukci, testování i zdokonalování výrobků a následné projektování, inovaci či optimalizaci výrobního procesu (pracoviště, buňky, linky, layoutu). Student dále získá znalosti o principech návrhu a konstrukce komponent i sestav, získá dovednosti v oblasti pokročilých metod inovační kreativity, získá znalosti o stavbě výrobků, znalosti metodologií pro plánování a řízení projektů, o využívání konstrukčních materiálů, o moderních metodách modelování i o výrobě prototypů. Studenti získají znalosti návrhu, inovaci a optimalizaci výrobního procesu inovovaného výrobku a dovednosti, které jsou v souladu s trendy v oblasti technických inovací a průmyslového inženýrství. Absolvování studijního programu umožní studentům snadné uplatnění v různých průmyslových odvětvích na pracovním trhu ČR i EU. Cílem studia je rovněž připravit absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech. Realizace předmětného studijního programu tak přispěje k odstraňování deficitů, které má ČR v porovnání s nejvíce rozvinutými průmyslovými zeměmi v oblasti kvantity i kvality technických inovací i úrovně výrobního procesu.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu získá ucelené a vzájemně provázané vědomosti, disponuje relevantními teoretickými znalostmi v oblasti inovační vědy i průmyslového inženýrství a praktickými dovednostmi potřebnými pro efektivní průběh inovačního procesu souvisejícího s technickými inovacemi, tzn. znalostmi a dovednostmi z hlediska metodologie plánování a řízení inovačních projektů, systematického generování konceptů inovovaných výrobků, navrhování a konstrukčního řešení komponent a sestav, modelování včetně relevantních technických výpočtů, uplatnění CAD technologií, měření a experimentování, systematického přezkoumání a hodnocení konstrukčních řešení, ochrany inovačních řešení i dovednostmi návrhu, inovace či optimalizace výrobního procesu využitím nástrojů umělé inteligence a digitální továrny (CAM, ERP, simulace). Využíváním získaných znalostí, metodologií a dovedností absolvent studijního programu přispěje k získání a rozšiřování nových poznatků o technice založené na aplikaci přírodních věd. Forma i obsah studia jsou směřovány k přípravě a výchově absolventů, kteří mají hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné pro systematické a odborné řešení problémů týkajících se problematiky inovace výrobků a procesů.

Parametry

Program
Inovační a průmyslové inženýrství (N0788A270004)
Fakulta
FS
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Inovační a průmyslové inženýrství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

  • Diplomová práce 2 (povinně volitelný)
  • Diplomová práce 3 (povinně volitelný)
  • Metody technické tvůrčí práce (povinný)
  • Odborná rozprava (povinně volitelný)
  • Přístrojová a měřící technika (povinně volitelný)
  • Řízení projektů (povinný)
  • Technická diagnostika (povinně volitelný)
  • Techniky týmové práce (povinný)

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná fakultou strojní.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D., petr.lepsik@seznam.cz

Podrobnosti v systému STAG