Technická kybernetika

Charakteristika studijního programu

Získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro řešení v následujících oblastech: optimální a suboptimální metody řízení technologických procesů, řízení nelineárních dynamických systémů s aplikacemi v automobilovém průmyslu, řízení pohybu inteligentních robotů, umělá inteligence, počítačové zpracování řeči a obrazu, pokročilé elektrické pohony a jejich řízení, návrh sofistikovaných měřících prvků, technická diagnostika, projektování elektronických systémů včetně jejich návrhu, diagnostika číslicových systémů. Modelování spolehlivosti a odhad rizik provozu zařízení a služeb, ekonomické modely pro řízení technologických procesů, aplikace optimalizačních metod při řešení technických problémů. Cílem doktorského studia v programu Technická kybernetika je výchova specialistů schopných tvůrčího myšlení při práci ve výzkumu a vývoji v nejen v daných oblastech studia. Prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti si studenti pod vedením školitelů a vyučujících rozšiřují znalosti v níže uvedených oblastech, kde důraz je též kladen na interdisciplinaritu. V průběhu studia se předpokládá studium otevřených vědeckých problémů a práce na konkrétních projektech základního a aplikovaného výzkumu, často ve spolupráci se zahraničním pracovištěm, k čemuž přispívá i požadovaný zahraniční studijní pobyt. Studijní program „Technická kybernetika“ připravuje individuálně vědecké pracovníky v jedné z následujících oblastí: Mechatronika: Mechatronické systémy v robotice a v automatizaci, průmyslová a servisní robotika v průmyslu, medicíně a ošetřovatelství, výkonová elektronika a pohony, elektrické obvody a elektromechanické systémy, průmyslové měřící a diagnostické systémy a průmysl 4.0. Řízení: Robotika, inteligentní řídící systémy a algoritmy, adaptivní řízení, prediktivní řízení, senzorika a měřící systémy, řízení spolehlivosti a analýza rizik, fuzzy logika, nelineární dynamické systémy v automatizačních aplikacích a optimální a suboptimální metody řízení technologických procesů. Signály, inteligentní systémy a elektronika: Moderní metody zpracování signálů a obrazu, počítačové rozpoznávání řeči, umělá inteligence a strojové učení, elektronické systémy, jejich návrh, testování a diagnostika, embedded systémy a specializovaná elektronika pro zpracování signálů diagnostika. Informační technologie: Moderní trendy v počítačových sítích a zabezpečení, kybernetická bezpečnost, internet věcí, aplikace data-miningu a umělé inteligence pro analýzu internetového obsahu, cloudové technologie, sémantické weby, pokročilé a nové programovací techniky.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Technická kybernetika v rámci svého studia získá takové znalosti z příslušného přírodovědného teoretického základu (matematika a fyzika), které mu umožní na vysoké vědecké úrovni řešit problematiku v dalších inženýrských disciplínách, studovaných v rámci specializovaných odborných předmětů a tématu disertační práce. Má praktické zkušenosti s prováděním vědeckých experimentů a analýzou výsledků. Je schopen samostatné vědecko-výzkumné práce v oblasti své specializace, v tomto oboru má hluboké teoretické znalosti a je schopen inženýrské a vědecké výsledky prezentovat na mezinárodní úrovni. Absolvent je také schopen zapojit se do inženýrské, vývojové a výzkumné práce průmyslových nebo vědecko-výzkumných pracovišť. Dovede kriticky analyzovat, vyhodnocovat a syntetizovat současné odborné poznatky ve studované oblasti a využívat je k tvorbě vědeckých a inženýrských děl, která rozšiřují hranice současného poznání a stavu techniky, pracovat s literaturou a publikovat výsledky na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech a v neposlední řadě připravovat i vést výzkumné projekty.

Parametry

Program
Technická kybernetika (P0714D150008)
Fakulta
FM
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština
Oblast
Informatika, Kybernetika, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Technická kybernetika

Bez doporučeného semestru

  • English Writing (povinně volitelný)

Další informace

Kontakt: Koldovský Zbyněk, prof. Ing. Ph.D., zbynek.koldovsky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG