Systémové inženýrství a informatika

Charakteristika studijního programu

Studijní program Systémové inženýrství a informatika je společný program Ekonomické fakulty a Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Program je zaměřen na využití technických prostředků, programového vybavení a teoretických poznatků z oblasti informatických, ekonomických a manažerských disciplín pro vývoj a podporu informačních systémů v řízení podniků a organizací včetně veřejné správy. V průběhu studia získají jeho absolventi teoretické znalosti i praktické kompetence pro navrhování, realizaci, implementaci a provozování informatických systémů a služeb tak, aby uměli komunikovat nejen s manažery podniků a organizací, ale i s uživateli informačních systémů.

Profil absolventa

Navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika umožňuje studentům získat široké a hluboké znalosti, porozumět současnému stavu poznání a rozsahu oboru odpovídajícím soudobým nárokům a co nejlépe skloubit poznatky z vybraných oblastí systémových věd, informačních systémů a informačních technologií, jejich aplikací (s důrazem na datové komunikace, multimédia a vybrané informatické služby) s managementem a ekonomickými vědami (včetně aplikované statistiky a matematiky). Absolvent programu je schopen řešit složitější rozhodovací úlohy, samostatně zpracovat návrh a analýzu informačních systémů, případně vést pracovní kolektiv, který tyto úkoly řeší. Je připravován pro pozice ve středním a vyšším managementu (např. podnikový architekt, manažer kybernetické bezpečnosti, analytik, správce operačních systémů a sítí apod.). Absolvent programu se uplatní v řídící funkci na různých úrovních, při analýze, provozu, inovacích, projektování systémů řízení, či při poskytování kvalifikovaných konzultací z oblasti nasazování a využívání informačních technologií. Absolventi budou schopni vymezit zadání dostupných zdrojů pro odborné činnosti a získají kompetence v oblasti analýzy a návrhu informačních systémů podnikatelských i veřejných subjektů s ohledem na uživatele systému, budou umět efektivně využívat znalosti spojené se získáváním a zpracováním informací a technologií v těchto procesech využívaných a budou umět pružně reagovat na dynamický rozvoj informačních technologií a současného podnikatelského prostředí.

Parametry

Program
Systémové inženýrství a informatika (N0688A140016)
Fakulta
EF
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory, Informatika

Předměty programu Systémové inženýrství a informatika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách děkan fakulty příslušnou směrnicí.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D., klara.antlova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG