Zdravotnické záchranářství

Charakteristika studijního programu

Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek, ve kterém si studenti osvojí dostupné poznatky současné urgentní medicíny, intenzivní i resuscitační péče a možnosti jejich efektivního využití v praxi. Studijní program je doplněn a rozšířen o znalost nových postupů a moderních technologií v oboru. Zvláštní význam je přikládán komplexnímu přístupu i v dalších směrech; jmenovitě je akceptován holistický, celostní přístup a schopnost posuzovat zdravotní potíže pacienta v širokých souvislostech jeho života.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti. Poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví, provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda. Podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, podílí se na přípravě standardů, motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků, provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace. Absolvent vykonává činnosti bez odborného dohledu a bez indikace vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Absolvent monitoruje a hodnotí vitální funkce (včetně snímání elektrokardiografického záznamu), průběžně sleduje a hodnotí poruchy rytmu, vyšetřuje a monitoruje pulzním oxymetrem, zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, zajišťuje periferní žilní nebo intraoseální vstup, aplikuje krystaloidní roztoky a provádí nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, provádí laboratorní vyšetření určená pro neodkladnou péči a hodnotí je. Zavádí a udržuje inhalační a kyslíkovou terapii.

Parametry

Program
Zdravotnické záchranářství (B0913P360016)
Fakulta
FZS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Zdravotnické záchranářství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí do prezenční formy bakalářského studijního programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, případně splnění zkoušky z písemných testů ověřující znalosti a dovednosti středoškolského učiva potřebné ke studiu, testy tělesné zdtnosti. Přijímací zkouška může být uchazečům prominuta, pokud splní vyhlášené podmínky FZS TUL (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru). Cizinci mohou studovat ve studijním programu po splnění požadavků, které na ně právní předpisy České republiky a mezinárodní smlouvy kladou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Cvachovec Karel, prof. MUDr. CSc., MBA, Karel.Cvachovec@fnmotol.cz

Podrobnosti v systému STAG