Zdravotnické záchranářství

Charakteristika studijního programu

Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek, ve kterém si studenti osvojí dostupné poznatky současné urgentní medicíny, intenzivní i resuscitační péče a možnosti jejich efektivního využití v praxi. Studijní program je doplněn a rozšířen o znalost nových postupů a moderních technologií v oboru. Zvláštní význam je přikládán komplexnímu přístupu i v dalších směrech; jmenovitě je akceptován holistický, celostní přístup a schopnost posuzovat zdravotní potíže pacienta v širokých souvislostech jeho života.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti. Poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví, provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda. Podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, podílí se na přípravě standardů, motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků, provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace. Absolvent vykonává činnosti bez odborného dohledu a bez indikace vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Absolvent monitoruje a hodnotí vitální funkce (včetně snímání elektrokardiografického záznamu), průběžně sleduje a hodnotí poruchy rytmu, vyšetřuje a monitoruje pulzním oxymetrem, zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, zajišťuje periferní žilní nebo intraoseální vstup, aplikuje krystaloidní roztoky a provádí nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, provádí laboratorní vyšetření určená pro neodkladnou péči a hodnotí je. Zavádí a udržuje inhalační a kyslíkovou terapii.

Parametry

Program
Zdravotnické záchranářství (B0913P360016)
Fakulta
FZS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Zdravotnické záchranářství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Další informace

Kontakt: Cvachovec Karel, prof. MUDr. CSc., MBA, Karel.Cvachovec@fnmotol.cz

Podrobnosti v systému STAG