Biomedicínská technika

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu Biomedicínská technika je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání biomedicínský technik, který je schopen vykovávat nelékařské zdravotnické povolání v souladu s platnou legislativou. Studijní program je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví. Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek se zaměřením na přípravu kvalifikovaného nelékařské zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v oblasti biomedicínské techniky.

Profil absolventa

Absolvent poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda, podílí se na praktickém vyučování ve studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, podílí se na přípravě standardů, motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků, provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace. Absolvent se podílí na vedení dokumentace používaných zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotnických prostředcích, účastní se výběru zdravotnických prostředků za účelem jejich nákupu poskytovatelem zdravotních služeb a podílí se na jejich uvedení do provozu, zajišťuje servis zdravotnických prostředků, kontroluje kvalitu jeho provedení, popřípadě jej sám provádí za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích, zajištuje provedení instruktáže obsluhy zdravotnických prostředků za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích u poskytovatele zdravotních služeb. Absolvent se účastní procesu oznamování podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích, obsluhuje zdravotnické prostředky a jejich sestavy v rámci asistence při zdravotnických výkonech (nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí zdravotnických prostředků a zařízení, které jsou zdroji ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Absolvent získá odbornou způsobilost a oprávnění k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti. Absolvent provádí činnosti zejména v rámci diagnostické a léčebné péče ve spolupráci s lékařem nebo biomedicínským inženýrem.

Parametry

Program
Biomedicínská technika (B0914P360007)
Fakulta
FZS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Biomedicínská technika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního všeobecného nebo úplného středního odborného vzdělání doloženého maturitním vysvědčením. Schopnosti a znalosti uchazeče o studium se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na střední škole, tzn., že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle výsledků studia ze SŠ – započítává se pouze průměr z 2. pololetí za 1., 2. a 3. rok studia a průměr z 1. pololetí 4. roku studia. Další podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče splňující zdravotní kritéria stanovená pro studium a výkon povolání dle platné legislativy.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Jirák Daniel, doc. Ing. Ph.D., daji@ikem.cz

Podrobnosti v systému STAG