Ochrana přírody a životního prostředí

Educational goals

Studijní program Ochrana přírody a životního prostředí je novým neučitelským přírodovědným oborem na Technické univerzitě v Liberci a doplňuje skladbu studijních programů fakulty, která je zaměřena na vzdělávání učitelů přírodopisu. Zaměření na ochranu přírody a životního prostředí akcentuje potřebu odborníků na tuto problematiku reflektující stav současného životního prostředí v současném světě. Program reaguje na politiku ochrany přírody EU evropské úmluvy o ochraně přírody (8th Environment Action Programme), udržitelného rozvoje (EU Sustainable Development Strategy), zeleného údělu (European Green Deal) a programu udržitelného rozvoje OSN (UN’s Sustainable Development Goals). Nově budovaný program je také v souladu ze závěry 15. zasedání konference smluvních stran (COP15) Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti v kanadském Montrealu (prosinec 2022), kde se dohodlo, že do konce tohoto desetiletí bude “účinně chráněno a spravováno” nejméně 30 % pevniny, vnitrozemských vod, pobřežních a mořských oblastí. K naplňování těchto cílů je potřeba kvalifikovaných odborníků nejenom na všech úrovních státní správy a samosprávy, výzkumu i soukromého sektoru. Navrhovaný studijní program je také v souladu s koncepcí rozvoje fakulty a nově založené katedry biologie. Ochrana přírody a životního prostředí je akademicky zaměřený studijní program interdisciplinárního charakteru s přírodovědným základem. Kromě aplikovaných biologických disciplín je důraz kladen i na legislativu, krajinné plánování a využití GIS včetně digitální kompetence či přesahu do oborů ovlivňujících životní prostředí jako je lesnictví, vodohospodářství nebo odpadové hospodářství. Významnou součástí studia jsou terénní cvičení s určovacími praktiky a především praktickými ukázkami managementu ochrany přírody. Absolventi nejen porozumí přírodním složkám a procesům životního prostředí, ale získají i základy aplikovaných oborů a odvětví hospodařících v krajině. To jim umožní zprostředkovat mezioborovou komunikaci v ochraně přírody a životního prostředí. Cílem studia je výchova odborníků schopných kvalifikovaně hodnotit jednotlivé složky životního prostředí, analyzovat rizika a navrhovat funkční řešení s využitím moderních nástrojů a technologií. Absolventi dokáží řešit problémy ochrany přírody a životního prostředí jak po stránce odborné, tak po stránce správní a legislativní. Po absolvování studijního programu budou mít možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech na jiných vysokých školách podobného zaměření, nebo najdou uplatnění na trhu práce ve veřejné i soukromé sféře. Náplň nového studijního programu byla konzultována a podpořena regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci

Information

Study programme
Ochrana přírody a životního prostředí (B0521A030008)
Faculty of
FP
Type of study
Bachelor
Form of study
Full-time
Length of study
3
Awarded degree
Bc.
Language
Czech
Education area
Biology and Ecology

Courses of Ochrana přírody a životního prostředí programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Courses without specified study plan

More details

Contact: Pavlů Vilém, prof. Dr. Ing., vilem.pavlu@tul.cz

Refer to STAG for complete information