Výtvarné umění

Educational goals

Hlavním zaměřením doktorského studia v programu Výtvarné umění je rozvíjení možností a podob volné umělecké tvorby ve veřejném prostoru a s ní úzce provázaného výzkumu zaměřeného na interpretaci a kontextualizaci vývoje aktuálních uměleckých projevů akcentujících interakci s environmentálním, urbánním, architektonickým, společenským či komunitním prostředím. Program doktorského studia se soustředí na prohlubování pochopení a posilování relevance komplexních uměleckých zásahů ve veřejném prostoru, které mohou dynamizovat existující fyzické i myšlenkové sítě jako inspirativní body vyvažující převládající utilitární tendence současné globalizované podoby světa. Zároveň však mohou reagovat na proměnlivost tekuté doby realizací takových uměleckých projektů, které nemusí nutně mít stálý charakter. Bezprostředně je taková podoba uměleckého kritického myšlení spojena se spoluvytvářením společenského duchovního i fyzického prostoru, který je komunitně sdílen a poskytuje inspiraci svému okolí. Samotný veřejný prostor prochází v současnosti dramatickými proměnami a umělecká tvorba se na nich významně spolupodílí, zvláště to platí pro virtuální část veřejného prostoru. Hybridní propojování virtuálního a skutečného prostoru otevírá široké pole působnosti pro koncepty a projevy veřejných (občanských) aktivit a iniciativ. Pro tuto společensky vlivnou neusazenost je třeba hledat adekvátní formy sociokulturních interpretací a uměleckých reprezentací, a právě v tomto smyslu je komplexní umělecké myšlení jednou ze smysluplných možností, jak se v těchto složitých otázkách orientovat a nepodléhat reduktivním náhledům. Taková podoba reflexivně-tvůrčího myšlení vyjadřuje nejednoznačné vztahy mezi společenským děním a uměním, privátním a veřejně sdíleným prostorem a všemi okolnostmi jejich vzájemného působení. Doktorský studijní program Výtvarné umění se zabývá strategiemi a funkcí umění ve veřejném prostoru, podmínkami jejich recepce a kritiky. Zahrnuje poznatky o sociální, kulturní a umělecké infrastruktuře komunitních a společenských prostředí. Zásadní přínos doktorského programu Výtvarné umění je potom patrný v syntetickém propojování uměleckých oborů zastoupených na Fakultě umění a architektury TUL (umění, architektura, urbanismus) formou navrhování a realizací samostatných uměleckých konceptů a projektů v prostoru environmentálních souvislostí, urbanistických celků, společnosti a médií. Doktorské studium v programu Výtvarné umění v tomto smyslu akcentuje dvě základní interdisciplinární výzkumné roviny – tedy výzkum skrze uměleckou tvorbu, která v široce chápaném veřejném prostoru aktivně reflektuje různorodé aspekty okolní společenské reality, a výzkum navazující, který tyto umělecké projevy a tendence interpretuje a vřazuje do širšího diskurzu aktuálního výtvarného umění.

Information

Study programme
Výtvarné umění (P0213D310002)
Faculty of
FUA
Type of study
Doctoral
Form of study
Full-time
Length of study
4
Awarded degree
Ph.D.
Language
Czech
Education area
Art and Art Sciences

Courses of Výtvarné umění programme

1. semester

  • Dissertation seminar 1 (compulsory)

2. semester

  • Doctoral colloquium 1 (compulsory)
  • Methodology of scientific work (compulsory)

3. semester

  • Dissertation seminar 2 (compulsory)

4. semester

  • Doctoral colloquium 2 (compulsory)
  • Foreign Language (compulsory)

5. semester

  • Dissertation seminar 3 (compulsory)

6. semester

  • Doctoral colloquium 3 (compulsory)

8. semester

  • Dissertation (compulsory)
  • State doctoral examination (compulsory)

Courses without specified study plan

More details

Contact: Stolín Jan, doc. M.A., jan.stolin@tul.cz

Refer to STAG for complete information