Applied Mechanics

Educational goals

Na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci existují dlouhodobě studijní programy a obory, které jsou velmi úzce spojeny s aplikovanou mechanikou. Navazující studijní program Aplikovaná mechanika se orientuje na předání znalostí a dovedností z oblasti aplikovaných věd, které tvoří dlouhodobě základ výzkumných aktivit FS TUL, podpořených řadou výzkumných projektů, vědeckých publikací a aplikovanými výsledky. Teoretickým základem oboru jsou znalosti z oblasti aplikovaných věd, které vytvářejí předpoklady pro řešení konkrétních úkolů v oblasti inženýrské mechaniky, mechaniky tekutin nebo termomechaniky. Cílem studia je, aby student po absolutoriu prokázal schopnost a způsobilost k samostatné odborné, výzkumné nebo vývojové práci a byl způsobilý využívat teoretické poznatky a moderní metody získané studiem při řešení náročných problémů vybraných oblastí mechaniky. Absolventi budou vykazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání, budou schopni samostatné odborné činnosti a podílení se na výzkumné činnosti. Dalším cílem studia je také připravit nejlepší absolventy pro studium v doktorských studijních programech.

Information

Study programme
Applied Mechanics (N0715A270020)
Faculty of
FS
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Full-time
Length of study
2
Awarded degree
Ing.
Language
Czech
Education area
Mechanical Engineering and Materials

Courses of Aplikovaná mechanika programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

  • Boundary Layers and Turbulence (compulsory)
  • Diploma Thesis II (compulsory)
  • Diploma Thesis III (compulsory)
  • Expert Discourse (compulsory)
  • Plasticity (compulsory)
  • Technical Diagnostics (compulsory)

Admission procedure

The conditions for admission to study are published annually on the website of the Faculty of Engineering of TUL, where the requirements for admission in a given academic year are specified. The basic condition for admission to a follow-up Master’s degree programme is the completion of a Bachelor’s degree in a technically or scientifically oriented study programme.

More about the admission process

More details

Contact: Petríková Iva, prof. Ing. Ph.D., Iva.Petrikova@tul.cz

Refer to STAG for complete information